استاندارد مدیریت محیطی بر پایه ایزو ۱۴۰۰۰ جهت مواردی از قبیل: ایجاد سیستم مدیریتی مبتنی بر تعهدات زیست محیطی که منتج به حراست مضاعف از محیط زیست شود ،‌  استفاده بهتر از منابع طبیعی،  رعایت بیشتر مقررات زیست محیطی، جلب مشتریانی که برایشان داشتن این استاندارد اهمیت دارد تبیین شده است.