انجام فرایند ریمپ ایسیو بر روی موتور سیکلت برای اولین بار در شمالغرب کشور توسط اتوتیونینگ طاهری