ریمپ ۲۰۶ – ۲۰۷ – دنا با ایسیو me17  برای اولین بار در تبریز بصورت تخصصی توسط مرکز  اتوتیونینگ طاهری

تاثیرات این ریمپ ایسیو  :

افزایش چشمگیر شتاب و سرعت

رفع کامل کپ دریچه گاز

 

ارسال دیدگاه