تاثیر ریمپ ایسیو بر روی مصرف سوخت

در ریمپ ایسیو برای به حداکثر رساندن گشتاور و توان موتور بر روی پارامترهای جداول مربوط به پاشش سوخت، جداول مروبط به زمان بندی جرقه زنی، سنسورهای محتلف همچون سنسور اکسیژن اول و … کار می شود. ریمپ ای سی یو – کاهش مصرف سوخت – افزایش نهایی توان موتور اگر ریمپ ایسیو توسط افرادی…

ادامه مطلب