استاندارد تضمین کیفیت شامل نظارت و ارزیابی منظم و برنامه‌ریزی شده جنبه‌های گوناگون خدمات ارایه شده توسط ما می باشد، که بوسیله آن  رعایت حداقل‌های استاندارد کیفیت را در فرایند سرویس ها به حداکثر می‌رسانیم. تضمین کیفیت مبتنی بر دو اصل ارایه خدمات متناسب با هدف و نیز برطرف سازی اشتباهات احتمالی است.