برای اولین بار فول ریمپ خودروی هایما توسط اتوتیونینگ طاهری و نظر مشتری در مورد تاثیر ریمپ