یکسال گارانتی کتبی برای خدمات ریمپ ایسیو توسط اتوتیونینگ طاهری به مشتریان محترم ارایه می گردد.