سیستم مدیریت کیفیت (استاندارد ISO 9000) جهت حصول اطمینان از دستیابی به بالاترین سطح کیفیت خدمات، جلوگیری از دوباره کاری ها به واسطه تعریف فعالیتهای برنامه ریزی شده و سیستماتیک، ایجاد اعتماد درون سازمانی، کاهش هزینه ها، ایجاد اطمینان و جلب اعتماد مشتریان و افزایش توان رقابتی اجرا می گردد.