تیونینگ خودرو ۲۰۶ /  نصب کیت مکش / ریمپ ایسیو  / افزایش شتاب و سرعت خودرو / رفع کپ دریچه گاز برقی